02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
หมายเลขโทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากเป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ
02-245-1415 sale@thaimoderntravel.co.th

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะทำใ้คุณสามารถติดตามผลการชำระเงิน หรือการดำเนินการอื่นๆผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
ชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน*
พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*
ชื่อ*
ชื่อสกุล*
อีเมล*
หมายเลขโทรศัพท์*
ประเทศ*
* เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย หมายถึงการยอมรับใน เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ

หากเป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

Countdown2018@TAIWAN มื้อเที่ยงสุดพิเศษบนไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

(0 Review)
ราคาเริ่มต้น
23,900
ราคาเริ่มต้น
23,900
ชื่อสำหรับติดต่อกลับ*
อีเมล / เบอร์โทร / ไลน์ไอดี*
ข้อความ*
บันทึกเป็นรายการที่สนใจ

Adding item to wishlist requires an account

302

ค้นหาโปรแกรมทัวร์ที่ใช่

เราสามารถจัดเตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ตอบรับความต้องการของทุกท่าน หรือหากท่านต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มเราก็สามารถจัดทริปการเดินทางให้ท่านไปได้ตลอดทั้งปี

LINE ID : @thaimoderntravel
PHONE: 02-245-1415
E-MAIL: sale@thaimoderntravel.co.th

5 วัน 3 คืน
ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
สนามบินดอนเมือง
สนามบินเถาหยวน
จำนวนคนสูงสุด 20
วันออกเดินทาง วันกลับ ราคา พักเดี่ยว
28 ธันวาคม 60 1 มกราคม 61 23,900 +4,500
29 ธันวาคม 60 2 มกราคม 61 24,900 +4,500
รายละเอียด
 • เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR
 • ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกเมื่อปีคริสตศักราช 2004 กับความสูงถึง 508 เมตร
 • พิเศษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนชั้น 86 พร้อมชมวิวรอบเมืองไทเป
 • พิเศษ... นำท่านนั่งรถบัสแบบ 2 ชั้น เพื่อชมบรรยากาศ รอบเมืองไทเป
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้แห่งราชวงศ์
 • ชมถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้ำ โดยมีสินค้าและอาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร

รายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่งสนามบินดอนเมือง

23:30    คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

วันที่สองสนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - จิบชายามบ่าย - กิจกรรม D.I.Y.

03:45    เดินทางสู่ เมืองเถาหยวน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08:35    ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ** รับประทานอาหารเช้า บนรถแบบ (SET BOX)

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 – 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบ มองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดชิลล์ ท่ามกลางวิวขุนเขาซึ่งเหมาะแก่การถ่ายภาพ ทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน ทุกท่านสามารถมานั่ง จิบชาและกาแฟยามบ่าย พร้อมกับรับลมเย็นๆ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

16:00    นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE DEER RESORT *3 หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้วนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักเรียนเชิญ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89) - นั่งรถบัส 2 ชั้น ชมเมืองไทเป

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนําท่านแวะเยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแล้ว ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินเข้าสู่ ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และยังมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX CHANNEL, LOUIS VITTON (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนตึกไทเป 101 ชั้น 86 พร้อมชมวิวรอบเมืองไทเป

บ่าย    นำท่านนั่งรถบัสแบบ 2 ชั้น เพื่อชมรอบเมืองไทเป ** เริ่มจากสถานีไทเป ต่อด้วยนำท่านผ่านทำเนียบรัฐบาลเจียงไคเช็ค ตึก 101 จากนั้นนำท่านนั่งรถกลับสู่สถานีไทเป (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FRIST HOTEL *3 หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - COSMETIC - สะพานวาเลนไทน์ – ถนนโบราณตั้นสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านแวะเข้าชม COSMETIC ที่มีเครื่องสำอาง รวมถึงพวกยา น้ำมัน ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ นำท่านเดินทางสู่ เมืองตั้นสุ่ย ซึ่งถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เป็นท่าแห่งแรกทางตอนเหนือของไต้หวัน ไฮไลท์ของเมืองตันสุ่ยคือ สะพานวาเลนไทน์ หรือ Tamsui Lover’s Bridge สถานที่แห่งนี้คือสะพานปลาที่ชาวประมงจะนำเรือมาจอด ในยามเย็นนั้นบรรยากาศแสนจะโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ตกดิน ยังมีดนตรีสดของร้านอาหารแบบว่าเล่นสดๆ ต่อด้วยนำท่านชม ถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นตลาดคนเดินริมแม่น้ำ โดยมีสินค้าและ อาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านเลือกสรร รวมทั้งไข่ดำที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของตั้นสุ่ยด้วย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หอรำลึกเจียงไคเช็คขนาบด้วยสวนแบบจีนโบราณและโถงวัฒนธรรมประจำชาติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงหนึ่งในผู้นำคนสำคัญที่สุดของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 อาคารอันยิ่งใหญ่และสวยงามนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 62 เอเคอร์ เต็มไปด้วยสวนขนาดใหญ่และลานทางเดินโล่งกว้าง ตัวอาคารสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาว มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีฟ้าตัดกับฉากหลังสีแดง ทั้งสามสีนี้เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งธงชาติและคุณค่าของอิสรภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาค ภายนอกหอรำลึกมีสวนและสนามขนาดใหญ่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ ฟังเสียงน้ำตกและเดินข้ามสะพานที่ประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อลัดเลาะไปในสวนหย่อมสไตล์จีนโบราณ ชมบ่อน้ำหยุนห่านและกวงหัว โดยทั้งสองเป็นชื่อที่สื่อถึงช่วงการฟื้นฟูประเทศของจีน จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้ออื่นๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FRIST HOTEL *3 หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้าสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
11:00 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
13:35 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

แกเลอรี

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษทประกันชีวิต
  ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (น้ำหนักไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างด้าวและวีซ่าของคนต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 800 ดอลล่าร์ไต้หวันตลอดทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
เงื่อนไขการให้บริการ

เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

 • หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาด ของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน + ภาษีน้ำมันของ สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋ว เครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋ว เครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ภาษีตั๋ว ทุก ชนิดเพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทางถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับ ท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

หมายเหตุ: ราคาทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก/แจกกระเป๋าเป้ซ่ึงราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มี
การปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)